SPLOSNI POGOJI MODIVO.SI

Priloge:

1. Vzorec obrazca za odstop od pogodbe sklenjene na daljavo

Spletna trgovina www.MODIVO.si skrbi za varstvo pravic potrošnikov. Potrošnik se ne more odpovedati pravicam, ki so mu priznane z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Določbe pogodb, ki so manj ugodne za potrošnika, kot določbe Zakona o varstvu potrošnikov so neveljavne in namesto njih veljajo določbe Zakona o varstvu potrošnikov. Določbe teh Splošnih pogojev (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«), ne izključujejo ali omejujejo kakršnih koli pravic potrošnikov, ki so jim dodeljene na podlagi določb veljavnih zakonskih predpisov.Morebitne dvome je potrebno razlagati v korist potrošnika. V primeru nenamerne neskladnosti določb Splošnih pogojev z zgoraj navedenimi zakonskimi določbami, le-te prevladajo in jih prodajalec uporabi. 

Splošni pogoji spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).  

  • I. SPLOŠNE DOLOČBE
   1. Spletna trgovina, ki je na voljo na spletnem naslovu www.MODIVO.si (v nadaljevanju: »Spletna trgovina«), je vodena s strani MODIVO S.A., s sedežem v Zielona Góra, ul. Nowy KisielinNaukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Poljska (ki je tudi naslov za vročanje), vpisanega v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Zielona Góra, VIII Gospodarski oddelek KRS, pod registrsko številko KRS 0000541722, DŠ 9291353356, BDO 000031285, REGON 970569861, z osnovnim v celoti vplačanim kapitalom v višini 2.008.001 PLN; naslov elektronske pošte: info@modivo.si. 
   2. Za uporabo Spletne trgovine je potrebno, da elektronska naprava in informacijski sistem, ki ju uporablja stranka, izpolnjujeta Tehnične zahteve.
   3. Splošni pogoji so namenjeni tako strankam, ki so potrošniki, kot strankam ki niso potrošniki in uporabljajo Spletno trgovino, elektronske usluge ali pa sklepajo prodajne pogodbe (z izjemo XII. člena teh Splošnih pogojev, ki je namenjen izključno strankam, ki niso potrošniki).
   4. Potrditev Splošnih pogojev je prostovoljna, a vendar potrebna za ustvarjanje uporabniškega računa in/ali za stranko, ki odda naročilo.
   5. Informacije predstavljene v Spletni trgovini ali v primeru oddaje naročila z uporabo drugih sredstev za komunikacijo na daljavo, kot na primer elektronsko sporočilo s potrditvijo vsebine predlagane prodajne pogodbe, ki ga navaja alineja a, 6. odstavka, III. člena teh Splošnih pogojev, predstavljajo vabilo k sklenitvi prodajne pogodbe, ki ga prodajalec naslavlja na stranko v skladu z Obligacijskim zakonikom (OZ), in ne predstavlja ponudbe, kot jo opredeljuje Obligacijski zakonik.
   6. Če so v nadaljevanju besedila teh Splošnih pogojev, uporabljeni naslednji izrazi z veliko začetnico, se razlagajo tako, kot je navedeno spodaj, razen če je v okviru njihove uporabe izrecno določeno drugače:
    • a. APLIKACIJA – programska oprema (mobilna aplikacija), ki je na voljo Stranki in je namenjena namestitvi na mobilno napravo z namenom uporabe Spletne trgovine brez potrebe po uporabi spletnega brskalnika;
    • b. CENA – bruto znesek kupnine (vključno z DDV), določenega v euro ali v drugi valuti, ki jo uporablja Prodajalec za prenos lastništva Izdelka na Kupca v skladu s prodajno pogodbo. Cena ne vključuje stroškov dostave, razen če posebni pogoji promocije v Spletni trgovini, določajo drugače. Cena se lahko kadarkoli spremeni. Spremembe cen ne vplivajo na oddana Naročila, ki jih je potrdil Prodajalec.
    • c. DELOVNI DAN – dnevi od ponedeljka do petka, z izjemo državnih praznikov.
    • d. ELEKTRONSKA STORITEV – zagotavljanje storitev po elektronski poti v smislu Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), Prodajalca Kupcu, s pomočjo Spletne trgovine v skladu s Pogodbo o izvajanju storitev. Če storitve opravljajo subjekti, ki sodelujejo s Prodajalcem, so ustrezne določbe glede pogojev za uporabo teh storitev na voljo v posebnih pogojih, ki urejajo opravljanje storitev s strani teh subjektov.
    • e. E-NOVICE – elektronska storitev, ki vsem Strankam omogoča, da lahko s strani Prodajalca prejemajo ciklične informacije o Izdelkih, Spletni trgovini, vključno z novicami in Promocijami, na svoj e-poštni naslov ali telefonsko številko, ki jo podajo s svojim soglasjem. Prodajalčevi pogoji za zagotavljanje storitve e-Novic so določeni v posebnih pogojih, ki so na voljo kot del Spletne trgovine.
    • f. GESLO – niz alfa numeričnih znakov, potrebnih za avtorizacijo dostopa do Uporabniškega računa, ki jih Stranka določi pri ustvarjanju Uporabniškega računa. Za registracijo Uporabniškega računa je potrebno geslo dvakrat ponoviti, v izogib morebitnim napakam pri vnosu. Stranka je dolžna varovati geslo kot zaupno in ga ne sme razkriti tretjim osebam. Stranka ima neomejeno možnost spremembe uporabniškega Gesla.
    • g. IZDELEK – prodajno blago, premični predmet, ki je na voljo v Spletni trgovini in je predmet Prodajne pogodbe med Kupcem in Prodajalcem, proti plačilu Cene. Vsi izdelki, predstavljeni v Spletni trgovini, so popolnoma novi in neuporabljeni.
    • hKONTAKTNI CENTER služba za pomoč Strankam, ki zagotavlja pomoč in informacije o dejavnostih, ki jih nudiSpletna trgovina, vključno z Izdelki, Prodajo, Splošnimi pogoji in trenutnimi promocijami. Kontaktni center je na voljo oziroma deluje na delovne dni, v času, navedenem v zavihku »Kontakt«, na e-poštnem naslovu, ki jetam naveden, alipreko kontaktnega obrazca v zavihku »Kontakt«.
    • iKOŠARICA – storitev, ki je na voljo uporabniku Spletne trgovine in omogoča da odda Naročilo za enega ali več Izdelkov,vnese Promocijske kode, ki mu omogočajo znižanje cene pod pogoji, določenimi v drugih posebnih pogodbah/pogojih, prikaže povzetek cene posameznih Izdelkov ali vseh Izdelkov skupaj (z na primer vključenimi stroški pošiljanja), s prikazom pričakovanega datuma dobave Izdelkov. Košarica zbira ponudbe, ki jih je Kupec dodal za sklenitev Prodajnih pogodb, kar omogoča možnost sklenitve Prodajnih pogodb za več izdelkov v enem Naročilu. 
    • jNAROČILO – Izjava o volji Stranke, ki izraža neposredno voljo za sklenitev Prodajne pogodbe na daljavo, predložena z uporabo sredstev za komunikacijo na daljavo, v kateri je naveden Izdelek, za katerega Kupec odda Naročilo za sklenitev Prodajne pogodbe in podatki Kupca, potrebni za morebitno sklenitev in izvedbo Prodajne pogodbe. Naročilo vsakega Izdelka bo obravnavano kot neodvisna ponudba Kupca za sklenitev Prodajne pogodbe (tehnična olajšava). To velja tudi, kadar Prodajalec kot del funkcionalnosti Spletne trgovine pogojuje sklenitev ali vsebino Prodajne pogodbe določenega izdelka s sklenitvijo druge Prodajne pogodbe zaradi neposrednega razmerja med Izdelki. Naročilu se lahko dodeli ena sama številka in vse ponudbe bodo obdelane hkrati. Sprejem Naročila pomeni sklenitev Prodajne pogodbe (glej zgoraj). 
    • k. OBLIGACIJSKI ZAKONIK – Obligacijski zakonik (OZ-NPB3), Uradni list RS, št. 97/07 s spremembami.
    • lPOGOJI/POGODBA O ZAGOTAVLJANJU STORITEV - ta dokument določa pravila za sklenitev Prodajnih pogodb in pravila za zagotavljanje in uporabo storitev, ki jih Prodajalec ponuja preko Spletne trgovine za Stranke. Ti predpisi opredeljujejo pravice in obveznosti Kupca in Prodajalca.  
    • mPOTROŠNIK - fizična oseba, ki s Prodajalcem sklene pravni posel za namene zunaj njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. 
    • nPRODAJALEC – MODIVO S.A., s sedežem v Zielona Góra, ul. NowyKisielinNowa 9, 66-002 Zielona Góra, Poljska, ki je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Zieloni Góri, VIII Gospodarski oddelek KRS, pod registrsko številko KRS 0000541722, DŠ PL 9291353356, DŠ SI SI36815918, REGON 970569861, BDO 000031285 z osnovnim v celoti vplačanim kapitalom v višini 2.008.001 PLN; naslov elektronske pošte:info@modivo.si 
    • oPRODAJNA POGODBA - Prodajna pogodba v smislu Obligacijskega zakonika, ki ureja razmerje v katerem Prodajalec na željo Kupca proda Izdelek za plačilo Cene, povečane za morebitne dodatne pristojbine, vključno s stroški pošiljanja, katerih pogoji so določeni v teh Splošnih pogojih. Kupec in Prodajalec skleneta Prodajno pogodbo z uporabo sredstev za komunikacijo na daljavo, potem ko prodajalec sprejme Naročilo pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih. Prodajna pogodba določa prodajni Izdelek, njegove glavne značilnosti, Ceno, stroške pošiljanja in druge pomembne pogoje. Vsak posamezni Izdelek je predmet ločene Prodajne pogodbe. To velja tudi v primeru, kadar Prodajalec kot del funkcionalnosti Spletne trgovine z objektivnih pogojev (vsebinsko upravičenih) pogojuje sklenitev ali vsebino Prodajne pogodbe določenega izdelka s sklenitvijo druge Prodajne pogodbe zaradi neposrednega razmerja med Izdelki. Prodajalec lahko sklene Prodajno pogodbo tudi s Kupcem, ki ni Potrošnik, pri čemer zaradi sklenitve pogodbe obide postopek, določen v teh splošnih pogojih, na zahtevo katere koli od pogodbenih strank s potrditvijo po elektronski pošti.  
    • pPROMOCIJE - posebni pogoji prodaje ali zagotavljanja storitev, ki jih Prodajalec ponudi ob določenem času in so predstavljeni v Spletni trgovini, kjer jih lahko Kupec uporabi, kot na primer znižanje Cene ali stroškov pošiljanja.  
    • q. SPLETNA TRGOVINA – platforma, ki omogoča oddajo Naročil s strani Stranke ter zagotavljanje storitev, ki jih ponuja Prodajalec. Predstavlja sklop medsebojno povezanih spletnih mest vodenih s strani Prodajalca, ki so na voljo na spletnem naslovu: www.modivo.si, pa tudi preko mobilne Aplikacije.
    • r. STRANKA/KUPEC – (1) fizična oseba; ali njen pooblaščenec (2) pravna oseba; ali (3) druga vrsta organizacije, ki ima po zakonu priznano poslovno sposobnost. Če je Stranka fizična oseba z delno odvzeto poslovno sposobnostjo, se zaveže, da bo za sklenitev pogodbe o izvajanju storitev / Prodajne pogodbe, pridobila pravno veljavno soglasje svojega zakonitega zastopnika in takšno soglasje predložila na zahtevo Prodajalca. Prodajne pogodbe sklenjene kot del spletne prodaje so pogodbe, ki se običajno sklepajo v vsakdanjih zadevah.
    • sTEHNIČNE ZAHTEVE - minimalne Tehnične zahteve, katerih izpolnitev je potrebna za uporabo informacijskega sistema, ki ga uporablja Prodajalec, vključno s sklenitvijo Pogodbe o izvajanju storitev ali sklenitvijo Prodajne pogodbe, to so: (1) računalnik, prenosni računalnik ali druga večpredstavnostna naprava z dostopom do interneta (v primeru aplikacije - mobilna naprava); (2) dostop do elektronske pošte; (3) Internetni brskalnik: Mozilla Firefox različice 17.0 in novejše ali Internet Explorer različice 10.0 in novejše, Opera različice 12.0 in novejše, Google Chrome različice 23.0. in novejše različice Safari 5.0 in novejše; (4) priporočena najmanjša ločljivost zaslona: 1024x768; (5) omogočanje piškotkov in podpore za Javascript v spletnem brskalniku; Za sklenitev prodajne pogodbe mora imeti kupec aktiven e-poštni naslov in v nekaterih primerih tipkovnico ali drugo napravo, ki omogoča pravilno izpolnjevanje elektronskih obrazcev. 
    • t. UPORABNIŠKO IME – e-poštni naslov, ki ga Stranka poda pri registraciji Uporabniškega računa v Spletni trgovini.
    • u. UPORABNIŠKI RAČUN – elektronska storitev, označena z imenom uporabnika (Uporabniško ime) in geslom, ki ga je navedla Stranka, nabor podatkov v prodajalčevem informacijskem sistemu, ki Stranki omogoča uporabo dodatnih funkcij/storitev. Stranka lahko dostopa do Uporabniškega računa z uporabniškim imenom in Geslom. Stranka se prijavi v svoj Uporabniški račun po registraciji v Spletni trgovini. Uporabniški račun omogoča shranjevanje in hranjenje podatkov Stranke o naslovih za pošiljanje Naročil, sledenje statusu Naročila, dostop do zgodovine Naročil, ter drugih storitev, ki jih ponuja Prodajalec.
    • v. VSEBINA/VSEBINE – besedilni, grafični ali multimedijski elementi (npr. informacije o Izdelkih, fotografije Izdelkov, promocijski filmi, opisi, komentarji), vključno z deli v smislu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami), ter slike fizičnih oseb, ki jih v okviru Spletne trgovine širi Prodajalec, podizvajalci Prodajalca, Stranke ali katere koli druge osebe, ki uporabljajo Spletno trgovino.
    • wZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV – ZVPot-1 (Uradni list RS, št. 130/22) ) z vsemi dopolnitvami in spremembami. 
  • II. ELEKTRONSKE STORITVE NA SPLETNI STRANI IN V APLIKACIJI
    1. Prodajalec preko Spletne trgovine Strankam brezplačno ponuja naslednje elektronske storitve:
     • a. Uporabniški račun,
     • b. omogočanje Strankam oddajo Naročila in sklenitev Prodajne pogodbe pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih;
     • c. predstavitev Strankam oglaševalskih vsebin, prilagojenih njihovim interesom;
     • d. omogočanje Strankam uporabe storitev Košarice;
     • e. omogočanje ogleda Vsebine v Spletni trgovini;
     • f. e-Novice;
     • g. v primeru uporabnikov Aplikacij (za sedanje ali prihodnje elektronske storitve se lahko uporabljajo naslednje določbe - možnost uporabe nekaterih Elektronskih storitev izhaja iz trenutne funkcionalnosti Aplikacije):
      • skeniranje črtnih kod izbranih Izdelkov s kamero in njihovo shranjevanje, da lahko Stranka primerja njihove Cene;
      • predstavitev izdelkov v Spletni trgovini na podlagi fotografij izbranih Izdelkov, ki jih je naložila Stranka;
      • omejevanje prikazovanja predstavljenih Izdelkov ali Promocij, npr. po velikosti, ki jo navede stranka (npr. velikost čevljev), ali po kategoriji, ki jo navede Stranka (npr. moški / ženski / otroški izdelki);
      • predstavitev trenutnih obvestil neposredno na zaslonu mobilne naprave ("push" obvestilo);
      • ustvarjanje seznamov vaših najljubših Izdelkov.
    2. Prodajalec poleg tega brezplačno ponuja za Stranke, ki so ustvarile Uporabniški račun, preko spletne trgovine naslednje storitve:
     • a. vzdrževanje seje Stranke po prijavi v Uporabniški račun (z uporabo brskalnika ali Aplikacije);
     • b. shranjevanje in deljenje zgodovine Naročil s Stranko preko Uporabniškega računa.
    3. Uporaba Uporabniškega računa je mogoča po tem, ko Stranka opravi naslednje korake:
     • a. izpolnitev registracijskega obrazca in potrditev/strinjanje določb teh Splošnih pogojev;
     • b. klik na polje "Prijava".
    4. Pogodba o izvajanju storitev se sklene, ko Stranka prejme potrditev sklenitve Pogodbe o opravljanju storitev, ki jo Prodajalec pošlje na e-poštni naslov, ki ga je Stranka navedla pri registraciji. Uporabniški račun je na voljo brezplačno za nedoločen čas. Stranka lahko kadar koli in brez kakršnega koli razloga izbriše Uporabniški račun tako, da Prodajalcu pošlje zahtevo po elektronski pošti na naslednji naslov: info@modivo.si ali pa pisno na naslov: MODIVO S.A., ul. Nowy Kisielin Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Poljska. Za oddajo Naročila v Spletni trgovini ustvarjanje Uporabniškega računa ni potrebno. Prodajalec lahko takšno omejitev uvede, kot del funkcionalnosti Spletne trgovine, v primeru kadar je določen Izdelek ali vrsta izdelkov pogojena s storitvami, ki jih zagotavlja Uporabniški račun. 
    5. Uporaba Košarice se začne, ko Stranka doda prvi Izdelek v Košarico.
    6. Košarica je brezplačna elektronska storitev, ki je načeloma enkratne narave in omogoča oddajo Naročila. V kolikor Stranka Naročila ne odda, se storitev zaključi.Košarica si podatke o Izdelkih, ki jih je izbrala Stranka zapomni tudi po koncu seje brskalnika ali Aplikacije, vključno z odjavo, in sicer za obdobje, ki ni daljše od 7 dni, vendar ne zagotavlja razpoložljivosti Izdelkov, ki jih je Stranka izbrala, da bi omogočila oddajo Naročila. Če Košarico uporablja Stranka, prijavljena v Uporabniški račun prek brskalnika, se vsebina Košarice sinhronizira z Uporabniškim Računom, ki se nato lahko zažene prek Aplikacije (in obratno). 
    7. Stranka je dolžna zlasti:
     • a. v obrazcih, ki so na voljo v Spletni trgovini, posredovati samo svoje resnične, aktualne in vse potrebne podatke;
     • b. takoj posodobiti podatke, vključno z osebnimi podatki, ki jih je Stranka Prodajalcu zagotovila v zvezi s sklenitvijo Pogodbe o izvajanju storitev ali Prodajne pogodbe, zlasti če je to potrebno za njeno pravilno izvajanje; Stranka ima možnost, da kadar koli spremeni podatke, vnesene pri ustvarjanju Uporabniškega računa, z uporabo možnosti, ki so na voljo v Uporabniškem računu;
     • c. uporabljati storitve in funkcionalnosti, ki jih ponuja Prodajalec, na način, ki je ne moteč za delovanja Prodajalca, Spletne trgovine ali Aplikacije;
     • d. uporabljati storitve in funkcije, ki jih ponuja Prodajalec, na način, ki je skladen z zakonodajo, veljavnimi predpisi in pravili družbenega sobivanja, sprejetimi v določenem obsegu;
     • e. uporabljati storitve in funkcionalnosti, ki jih ponuja Prodajalec, na način, ki ni moteč za druge Stranke in Prodajalca;
     • f. pravočasno plačati Ceno in druge stroške, ki izhajajo iz sklenjene Prodajne pogodbe med Stranko in Prodajalcem;
     • g. pravočasno prevzeti Izdelke, naročene z uporabo metode dostave in plačila ob dostavi (po povzetju);
     • h. da v okviru Spletne trgovine ne bo zagotavljala ali ponujala Vsebine, ki je prepovedana z zakonom, zlasti vsebine, ki krši lastniške avtorske pravice tretjih oseb ali njihove osebne pravice;
     • i. se vzdržati sledečih dejanj:
      • pošiljanje ali objavljanje nezaželenih komercialnih podatkov v Spletni trgovini ali objavljanje kakršne koli vsebine, ki krši zakon (brez nezakonite vsebine);
      • izvajanje dejavnosti IT ali katere koli druge dejavnosti, namenjene posedovanju informacij, ki niso namenjene Stranki, vključno s podatki drugih Strank ali poseganjem v pravila ali tehnične vidike poslovanja Spletne trgovine, registracije in obdelave plačil;
      • nepooblaščeno spreminjanje Vsebine, ki jo ponuja Prodajalec, zlasti Cen ali opisov Izdelkov, navedenih v Spletni trgovini;
     • j. prenesti Aplikacijo samo iz uradnih in pooblaščenih virov.
    8. Pritožbo v zvezi z zagotavljanjem elektronskih storitev, kot na primer Aplikacije je možno vložiti:
     • a. na naslednji naslov: MODIVO S.A., ul. Nowy Kisielin Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Poljska; 
     • b. v elektronski obliki po elektronski pošti na naslov: info@modivo.si.
    9. Priporočljivo je, da Stranka v opisu Pritožbe navede: (1) podatke in okoliščine, povezane s predmetom Pritožbe, zlasti vrsto in datum nepravilnosti; (2) Strankino zahtevo in (3) kontaktne podatke osebe, ki vlaga zahtevek za pritožbo - to bo olajšalo in pospešilo obravnavo Pritožbe s strani Prodajalca. Pogoji iz prejšnjega stavka imajo obliko priporočila in ne vplivajo na veljavnost vloženih Pritožb. Pritožbe bomo upoštevali ne glede na to, ali ste vložili Pritožbo na podlagi naših vsebinskih priporočil.
    10. Prodajalec bo na Pritožbo odgovoril takoj, najkasneje v 30 dneh od datuma prejema pritožbe, razen če iz zakonskih določb ali posebnih predpisov izhaja drugačen rok.
    11. Prodajalec Stranki omogoča, da brezplačno prenese Aplikacijo na svojo mobilno napravo iz trgovin z mobilnimi aplikacijami, zlasti:
     • a. Apple App Store za mobilne naprave z operacijskim sistemom iOS;
     • b. Google Play / Play Store za mobilne naprave z operacijskim sistemom Android.
    12. Uporaba Aplikacije, prenesene iz vira, ki ni naveden v 11. točki tega člena, je povezana s tveganjem kršitve integritete aplikacije in njene povezave z zlonamerno programsko opremo, kar ogroža varnost Strankine mobilne naprave in v njej shranjenih podatkov.

   1. Za uporabo aplikacije mora Stranka:
    • a. seznaniti se s pogoji in informacijami o Aplikaciji, ki so na voljo v trgovinah z mobilnimi aplikacijami iz 11. točke tega člena in jih sprejeti,
    • b. prenesti aplikacijo iz ene od trgovin z mobilnimi aplikacijami iz 11. točke tega člena
    • c. namestiti aplikacijo na svojo mobilno napravo po navodilih, prikazanih po začetku namestitvenega postopka ali podanih v trgovinah z mobilnimi aplikacijami pod 11. točko tega člena.
   2. Za povezavo Aplikacije s Spletno trgovino je potrebna internetna povezava.
   3. Prodajalec uporablja funkcionalnosti Aplikacije za zagotavljanje dostopa do Elektronskih storitev na način, ki Kupcu omogoča uporabo Spletne trgovine, vključno s seznanitvijo z Vsebino, Izdelki in Cenami.
   4. Aplikacija uporablja tehnologijo, ki shranjuje in pridobi dostop do ID-ja stranke, kar Aplikaciji omogoča, da deluje brez povezave in shranjuje nastavitve Strank, ki niso prijavljene v Aplikacijo (to vključuje dostop do pomnilnika mobilne naprave). Aplikacija hrani trenutni ID stranke, dokler se uporabnik ne prijavi v Aplikacijo, ne spremeni spletnega mesta Aplikacije v Spletni trgovini, ki deluje v drugi državi, ali do odstranitve Aplikacije iz mobilne naprave.
   5. Za uporabo funkcionalnosti Aplikacije na način, ki je opisan v 1.g. točki II. člena., mora Stranka prostovoljno soglašati z dostopom Aplikacije do določenih funkcij Strankine mobilne naprave, izraziti prostovoljno soglasje za prejemanje "push" obvestil ali posredovanje informacij o svojih željah Prodajalcu.
   6. Stranka lahko kadar koli umakne soglasje iz 17. točke II. člena ali odstrani Aplikacijo iz mobilne naprave z uporabo nastavitev naprave.
  • III. POGOJI SKLEPANJA PRODAJNE POGODBE
   1. Glavne značilnosti storitve, vključujoč predmet storitve in način komunikacije s Stranko, so navedene na spletni podstrani Izdelka ali na drug za določen Izdelek primeren način, v sklopu Spletne trgovine.
   2. Prodajalec omogoča oddajo naročila za Izdelke na naslednji način:
    • a. v Spletni trgovini,

     Kot del razvoja Izdelkov ali storitev, ki so na voljo v Spletni trgovini ali zaradi njihove specifičnosti lahko Prodajalec uvede omejitve glede načinov oddaje naročil za določene Izdelke. V primeru oddaje več Naročil hkrati, od katerih velja vsaj ena od zgoraj omenjenih omejitev, lahko to vpliva na razpoložljivost načinov oddaje Naročil tudi za preostale naročene izdelke. 

   3. Kot del razvoja ponujenih storitev lahko Prodajalec uvede druge načine oddaje Naročil s pomočjo komunikacije na daljavo pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih.
   4. Sklenitev Prodajne pogodbe med Stranko in Prodajalcem poteka po predhodni oddaji Naročila s strani Stranke.
   5. Prodajalec Stranki omogoča, da odda Naročilo prek Spletne trgovine na naslednji način in v zaporedju:
    • a. Stranka doda izbrane Izdelke v Košarico in nato nadaljuje na obrazec za oddajo Naročila. Prodajalec lahko v okviru Spletne trgovine za Izdelek, dodan v Košarico, zagotovi dodatne storitve, npr. "personalizacija", dodajanje drugih sorodnih izdelkov, ki niso na voljo za samostojno prodajo v Spletni trgovini.
    • b. Stranka, ki ima Uporabniški račun, v obrazcu za oddajo Naročilo potrdi, da so podatki, potrebni za sklenitev in izvajanje Prodajne pogodbe, ažurni. Stranka, ki nima Uporabniškega računa, mora sama izpolniti obrazec za Naročilo v smislu svojih osebnih podatkov, potrebnih za sklenitev in izvajanje Prodajne pogodbe. V vsakem primeru lahko navedba zastarelih ali neresničnih podatkov s strani Stranke onemogoči sklenitev Prodajne pogodbe. V obrazcu za oddajo Naročila mora Stranka navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, mesto, država), e-poštni naslov, kontaktno telefonsko številko in informacije v zvezi s prodajno pogodbo: Izdelek, količina Izdelkov, vrsta, barva in velikost Izdelka, v koliko je na voljo, kraj in način dostave Izdelka ter način plačila. V primeru Strank, ki niso Potrošniki, je potrebno podati tudi ime gospodarske družbe oz. podjetnika, in če želi stranka račun izdan na davčnega zavezanca/ne zavezanca tudi davčno številko. V okviru razvoja Izdelkov ali Storitev, ki so na voljo v Spletni trgovini, lahko Prodajalec uvede obveznost, da je potrebno v obrazcu za oddajo Naročila ali v drugem ustreznem mestu vnesti tudi druge potrebne podatke o Izdelku ali Stranki, v primeru potrebnih osebnih podatkov, zlasti zaradi specifičnosti Izdelka ali Storitve, npr. za prilagoditev izdelka.
    • c. Stranka izbere enega od ponujenih načinov dostave, ki ga ponuja Prodajalec.
    • d. Stranka izbere način plačila Cene in drugih skupnih stroškov navedenih v obrazcu za oddajo Naročila potrebnih za izvedbo Prodajne pogodbe.
    • e. Stranka Prodajalcu pošlje Naročilo (odda ponudbo) s pomočjo namenske funkcije Spletne trgovine (gumb: "Naročam in plačam"). V primeru Stranke, ki nima Uporabniškega računa in pred tem ni sprejela Splošnih pogojev, je pred oddajo Naročila potrebno tudi sprejetje in potrditev Splošnih pogojev.
    • f. Stranka ima do oddaje Naročila, dokler ne pritisne gumba »Naroči in plačaj«, možnost samostojnih sprememb v polju »Košarica«. Vnesene podatke Stranka popravlja z dodajanjem ali odstranjevanjem določenega Izdelka iz Košarice. Odstranitev Izdelka lahko samodejno odstrani drug Izdelek iz Košarice zaradi neposredne povezave med njimi.
    • g. po izbranem načinu plačila je lahko Kupec preusmerjen na spletno mesto zunanjega ponudnika plačilnih storitev, za izvedbo plačila.
   6. Če Prodajalec na lastno pobudo predlaga Stranki sklenitev Prodajne pogodbe s sredstvi za komunikacijo na daljavoČe Prodajalec na lastno pobudo predlaga Stranki sklenitev Prodajne pogodbe s sredstvi za komunikacijo na daljavo:
    • a. Prodajalec pošlje Stranki Elektronsko sporočilo s predlagano vsebino Prodajne pogodbe,
    • b. Stranka Prodajalcu pošlje potrditev predlagane Prodajne pogodbe na e-poštni naslov iz katerega je prejel predlagano vsebino Prodajne pogodbe,
    • c. v primeru, da Stranka nima Uporabniškega računa in pred tem ni sprejela Splošnih pogojev, je potrebna s strani Stranke predhodna potrditev Splošnih pogojev na ustrezen način.
   7. Naslednji členi se smiselno uporabljajo ob upoštevanju okoliščin in uporabljenih sredstev komunikacije. 
   8. Kot odgovor na Naročilo Prodajalec Stranki takoj pošlje samodejno sporočilo na e-poštni naslov, ki ga je v ta namen podala Stranka, s potrditvijo prejema Naročila in začetkom njegovega preverjanja.
   9. Po preverjanju Naročila Prodajalec brez nepotrebnega odlašanja pošlje Stranki na podani e-poštni naslov sporočilo:
    • a. S potrditvijo sprejetja ene ali več posameznih ponudb za Izdelke, oddane v okviru Naročila, in potrditev sklenitve Prodajne pogodbe (sprejem Naročila v obsegu Izdelkov, navedenih v sporočilu); ali
    • b. z informacijami o ne sprejemanju vseh ponudb za Izdelke, ki so bile oddane kot del Naročila, iz razlogov, navedenih v točki 4. IV člena spodaj (manjkajoče plačilo); ali iz razlogov, navedenih v točki 5. XI člena spodaj (ne prevzem paketa).
   10. Prodajna pogodba se sklene po potrditvi ponudbe (ponudb), kar pomeni, da Stranka prejme sporočilo iz točke 9.a zgoraj v okviru navedenih Izdelkov. V primeru "personaliziranih" izdelkov se Prodajna pogodba sklene po potrditvi ponudbe (ponudb), kar pomeni, da Stranka prejme sporočilo iz točke 9.a zgoraj v obsegu tam navedenih Izdelkov, razen v primeru, ko Prodajalec takoj obvesti Stranko o nezmožnosti izvedbe storitve v obsegu naročenega Izdelka »po meri«. V takšnem primeru se Prodajna pogodba v obsegu ponudbe za neizdelani Izdelek šteje za razveljavljeno. Prodajalec pošlje Stranki potrditev pogojev pogodbe na E-poštni naslov, ki ga je Stranka navedla.
   11. Če vseh ali nekaterih ponudb, oddanih v okviru Naročila, ni mogoče sprejeti, bo Kontaktni center stopil v stik s Stranko, z namenom:
    • a. obveščanja Stranke, da ni mogoče sprejeti vseh ponudb, oddanih kot del Naročila, za sklenitev Prodajne pogodbe; ali
    • b. potrditev volje Stranke za izvršitev Naročila v delu, v katerem se Prodajalec strinja, da bo sprejel ponudbe za sklenitev Prodajne pogodbe. V takem primeru lahko Stranka prekliče celotno Naročilo (v obsegu vseh ponudb), kar ne krši njegove pravice do odstopa od pogodbe. Preklic Naročila s strani Stranke razrešuje Prodajalca obveznosti, da ga izvede. V primeru preklica naročila se uporablja točka 12 spodaj.
   12. Če ponudb oddanih kot del Naročila ni mogoče sprejeti, Prodajna pogodba v obsegu Izdelkov, ki jih označi Kontaktni center, ni sklenjena. bo Prodajalec nemudoma oz. najkasneje v roku 14 dni vrnil plačilo Stranke v obsegu v katerem Prodajna pogodba ni bila sklenjena. Določbe točke 6 VIII. člena Splošnih pogojev se uporabljajo v skladu s tem.
   13. Neodvisno od 11. in 12. točke tega člena, lahko Prodajalec Stranko obvesti o statusu Naročila, zlasti s pošiljanjem sporočil na e-naslov ki ga je Stranka navedla, SMS sporočilom.
   14. Prodajalec si prizadeva zagotoviti razpoložljivost Izdelkov in izpolnitev Prodajne pogodbe. V primeru nezmožnosti opravljanja storitve in v drugih primerih, ki jih določa zakon, se lahko uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika, zlasti v zvezi z obveznostjo takojšnje vrnitve kupnine Stranki.
   15. Skupna vrednost Naročila vključuje Ceno, stroške pošiljanja in vse druge stroške dodatnih neobveznih plačljivih storitev, ki jih Stranka izbere. Prodajalec lahko določi najnižjo vrednost Naročila, za katero je pošiljanje izdelkov brezplačno. Končna cena Naročila vključuje dajatve (davke) na Izdelek, ki je predmet Naročila, pa tudi stroške dostave (vključno s stroški dostave in poštnih storitev) ter druge stroške: Če zneska teh pristojbin ni mogoče določiti je Stranka o obveznosti plačila obveščena pri oddaji Naročila in tudi ko Stranka izrazi voljo in sklene Prodajno pogodbo.
   16. Promocij, ki veljajo v Spletni trgovini ni možno kombinirati razen, če posebni pogoji Promocije izrecno določajo drugače.
  • IV. NAČINI IN PLAČILNI POGOJI
   1. Prodajalec kupcu zagotavlja v skladu z določbami točke 5. XI. člena, različne načine plačila po Prodajni pogodbi.
   2. Trenutni načini možni načini plačila so navedeni v Spletni trgovini v zavihku "Načini plačila" in tudi ko Stranka izrazi voljo, da potrjuje Prodajno pogodbo. Razpoložljivi načini plačila so lahko odvisni od načina dostave ali Izdelka, ki ga Stranka izbere. Razpoložljivi načini plačila se lahko spremenijo v primeru oddaje več Naročil hkrati, zaradi izdelkov, ki jih zajemajo.
   3. Plačilo zneska naročila po elektronski poti in z debetnimi/kreditnimi karticami se izvede po Naročilu kupca preko ponudnikov spletnih plačilnih storitev.
   4. Če Prodajalec ne prejme plačila s strani Stranke, ki se je odločila za predplačilo, tj. elektronskim plačilom ali plačilom s kartico, v 20 minutah po oddaji Naročila, ima Prodajalec pravico zavrniti sprejem Naročila v obdelavo. Neodvisno, lahko Kontaktni center s stranko vzpostavi stik in jo opomni na plačilo, vključno z elektronskim sporočilom. V primeru, da Stranka plačila ne izvede v roku 3 dni od oddaje Naročila in nato še v dodatnih 2 dneh, si Prodajalec pridržuje pravico zavrniti ponudbo. Do prejema sporočila o pošiljanju Naročila ga lahko Stanka prekliče tako, da se preko Kontaktnega centra (elektronsko sporočilo) obrne na Prodajalca, kar ne posega v njeno pravico do odstopa od Prodajne pogodbe - vendar to ne velja za »personalizirane« izdelke, izdelane po Strankinih specifikacijah ali teh ki ustrezajo njenim individualnim potrebam. 
   5. V primeru, ko Stranka izbere plačilo po povzetju, je dolžna plačilo opraviti pri prevzemu pošiljke. Zavrnitev prevzema Izdelka ob drugem poizkusu vročitve s strani dostavljavca je pogoj za odstop Prodajalca od prodajne pogodbe. Stranka lahko Naročilo prekliče v navedenem roku, ne da bi pri tem nosila kakršne koli posledice, kar ne ne posega v njeno pravico do odstopa od Prodajne pogodbe - to pa ne velja za »personalizirane« izdelke oz. Izdelke, ki so izdelani po natančnih navodilih Stranke in prilagojeni njenim osebnim potrebam.
  • V. STROŠEK IN NAČINI DOSTAVE
   1. Dostava Izdelka je na voljo na ozemlju Republike Slovenije in izbranih držav, navedenih v zavihku "Čas in načini pošiljanja" v Spletni trgovini.
   2. Dostava Izdelka Stranki je plačljiva, razen v primeru, ko Prodajna pogodba določa drugače. Trenutno razpoložljivi načini in stroški dostave Izdelka Kupcu so navedeni v zavihku " Čas in načini pošiljanja" v Spletni trgovini in vsakič, ko stranka izrazi svojo voljo, da jo Prodajna Pogodba zavezuje.
   3. Razpoložljivi načini dostave so lahko odvisni od načina plačila ali Izdelka, ki ga izbere Stranka. Razpoložljivi načini dostave se lahko spremenijo v primeru oddaje več Naročil hkrati, zlasti zaradi Izdelkov, ki jih le-ta zajemajo.
   4. Skupni čakalni čas na to, da Stanka prejme Izdelek (datum dostave), sestoji iz časa priprave Naročila za pošiljanje s strani Prodajalca in časa dostave Izdelka s strani dostavljavca.
   5. Čas dostave izdelka Stanki je do 14 delovnih dni, razen v primer v katerem je v opisu Izdelka ali pri oddaji Naročila določeno krajše obdobje.
   6. Čas priprave Naročila za pošiljanje s strani Prodajalca je predstavljen na vsaki podstrani določenega Izdelka in se šteje od dne (začetek obdobja dobave):
    • a. priliv na Prodajalčev bančni ali poravnalni račun – če Stranka izbere način plačila z elektronskim plačilom ali plačilno kartico;
    • b. sklenitvijo Prodajne pogodbe - v primeru, da Stranka izbere način plačila po povzetju.
   7. Do zgoraj omenjenega časa priprave je potrebno prišteti tudi čas dostave Izdelka preko izbranega dostavljavca, ki je odvisen od načina dostave, ki si ga je Stranka izbrala in je vsakič predstavljen na podstrani izbranega Izdelka oziroma v zavihku »obdelava naročila« v Spletni trgovini.
  • VI. REKLAMACIJA IZDELKA–UVELJAVLJANJE STVARNE ALI PRAVNE NAPAKE
   1. Osnova in obseg odgovornosti Prodajalca v primeru, da ima prodani Izdelek stvarno ali pravno napako, sta določena v določbah Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov.
   2. Za Izdelke v Spletni trgovini, lahko jamči proizvajalec ali distributer. Podrobni pogoji garancije in njeno trajanje so določeni v garancijski list, ki jo izda garant in je priložena k posameznemu Izdelku.
   3. Prodajalec je dolžan Kupcu zagotoviti Izdelek brez napak.
   4. Stranka lahko vloži reklamacijo, npr. pisno na naslov: MODIVO S.A., ul. Nowy Kisielin Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Poljska. V primeru, da se reklamacija nanaša na Izdelek, je običajno priporočljivo, da ga skupaj z reklamacijo dostavite Prodajalcu, da lahko Prodajalec preuči Izdelek. Podrobnosti o načinih za brezplačno vračilo Izdelka, ki jih zagotavlja Prodajalec v zvezi z Reklamacijo, najdete v Spletni trgovini v zavihku "Reklamacije". 
   5. Če ima prodani Izdelek stvarno napako, lahko Stranka od Prodajalca zahteva, da:
    • a. brezplačno vzpostavi skladnosti Izdelka(popravilo Izdelkaali zamenjava),
    • bvrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali odstopi od Prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanCenIzdelka.

    1. Znižana Cena mora ostati v sorazmerju s Ceno, ki izhaja iz Prodajne pogodbe, v kateri vrednost izdelka z napako ostane v sorazmerju do vrednosti izdelka brez napake. Stranka ne more odstopiti od Prodajne pogodbe, če napaka Izdelka ni bistvena (pomembna); Prodajalec je dolžan Izdelek z napako zamenjati ali odpraviti napako v roku 30 dni brez nepotrebnih nevšečnosti za Stranko. 
   6. Stranka lahko namesto odprave (popravila) napake, zahteva zamenjavo Izdelka,če način odprave napake na Izdelku,z namenom, da bi bil Izdelek skladen s Prodajno pogodbo, ni mogoč ali če bi bili v tem primeru stroškiodprave napake višji. Pri ocenjevanju višine stroškov odprave napak se upošteva vrednost Izdelka brez napak, vrsta in pomen ugotovljene napake ter neprijetnosti, ki bi jim bila Stranka sicer izpostavljena. 
   7. Prodajalec lahko zavrne Strankinjamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti Izdelka, če popravilo in zamenjava nista mogoča ali če bi mu povzročila nesorazmerne stroške ob upoštevanju vseh okoliščin.
   8. Stranka lahko zahteva sorazmerno znižanje Cene ali odstopi od Prodajne pogodbev katerem koli od naslednjih primerov:
    • a. Prodajalec ni popravil ali zamenjal blaga ali, kadar je to ustrezno, ni končal popravila ali izvedel zamenjave blaga v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov oziroma je zavrnil Strankin jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga v skladu s prejšnjo točkoteh splošnih pogojev.
    • b. Neskladnost obstaja, čeprav je Prodajalec poskušal vzpostaviti skladnost.
    • c. Narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje Cene ali odstop od prodajne pogodbe.
    • d. Prodajalec je izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da Prodajalec ne bo vzpostavil skladnosti Izdelka v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za Stranko.
   9. Ne glede na prejšnjo točko teh splošnih pogojev lahko Stranka odstopi od Prodajne pogodbe in zahteva vračilo Cene, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave Izdelka.
   10. Če prodani Izdelekza katerega je Stranka prejela garancijski list oz. bi ga morala prejeti ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu, lahko Stranka od garantaali pri njegovemu pooblaščenemu serviserju.Garant je običajno proizvajalec izdelka, v primeru uvoženih izdelkov pa za proizvajalca šteje tudi uvoznik in distributer izdelka. Prodajalec izdelka je garant le, če izda garancijski list. Za izdelke kupljene pred 26. 1. 2023 lahko Strankauveljavlja pravice iz naslova garancije tako pri proizvajalcu kot pri Prodajalcu Izdelka, za katerega je bil izdan garancijski list.
   11. Priporočljivo je, da stranka v opisu reklamacije navede: (1) podatke in okoliščine v zvezi s predmetom reklamacije, zlasti vrsto in datum nastanka napake; (2) zahtevek in način za odpravo napake na Izdelku, da bo skladens Prodajno pogodbo ali zahtevek za znižanjekupnine; in (3) kontaktne podatke osebe, ki vlaga Reklamacijo -to bo olajšalo in pospešilo obravnavo reklamacije s strani Prodajalca. Navedene zahteve so le priporočila in ne vplivajo na učinkovitost vloženih Reklamacij.
   12. Prodajalec bo na reklamacijo stranke odgovoril takoj, najpozneje v 8 dneh od datuma prejema Reklamacije. Čeje Stanka zahtevala zamenjavo Izdelka ali odpravo napake ali je predložila zahtevke za znižanjeCene, v kateremnavaja znesek, zakoliko naj bi se Cena znižala, in se Prodajalec na to zahtevo ni odzval v 8dneh od prejema, se šteje, da je bila zahteva obravnavana kot upravičena.
   13. V primeru uveljavljanja stvarnenapakena Izdelku, moraStrankav skladu z Zakonom o varstvu potrošnikovProdajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Izdelek Stranka na strošek Prodajalca dostavi na naslov: MODIVO.si/ MODIVO S.A., GLS HUB Ljubljana, Cesta v Prod 84, 1129 Ljubljana. Podrobnosti o načinihbrezplačne dostave, ki jih omogoča Prodajalecnajdete v Spletni trgovini vzavihku "Reklamacije". Čebi bila zaradi vrste napake, vrste izdelka ali načina njegove namestitves straniStranke to nemogoče ali pretirano oteženo, lahko Prodajalec prosi Stranko, da bi po predhodnem dogovoru omogočila Prodajalcu ogled izdelka na mestu, kjer se izdelek nahaja.
   14. Prodajalec je odgovoren,čese roku v dveh let od datuma izročitveoziroma dostaveIzdelka Stranki odkrije stvarnanapaka. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v enem letu od izročitve oziroma dostaveIzdelka, razen če Prodajalec dokaže drugače ali če ta domneva ni združljiva z naravo Izdelka ali naravo neskladnosti.
  • VII. IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV
   1. Uporaba izvensodnega reševanja potrošniških sporov je prostovoljna. Naslednje določbe so informativne narave in ne pomenijo obveznosti Prodajalca, da uporabi izvensodno reševanje sporov. Izjavo Prodajalca o soglasju ali zavrnitvi sodelovanja pri izvensodnem reševanju potrošniških sporov Prodajalec lahko naknadno predloži pisno ali na drugem trajnem nosilcu podatkov, če spor ni bil rešen zaradi reklamacije Potrošnika.
   2. Skladno z zakonsko ureditvijo Prodajalec ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga Stranka lahko sprožila v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
   3. Prodajalec, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo Strankam na spletni povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
   4. Stranka ima naslednje možnosti izvensodnega reševanja sporov:
    • a.Sprožiti postopek pritožbe pri Prodajalcu. Pritožbo je potrebno poslat na:
    • b.Stranka lahko vloži zahtevek preko internetne platforme ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR je tudi vir informacij o oblikah izvensodnega reševanja sporov.
   5. Stranka lahko več o svojih pravicah in uveljavljanju le-teh izve pri:
  • VIII. PRAVICA ODSTOPA OD POGODBE
   1. Potrošnik, ki je sklenil Prodajno pogodbo na daljavo, lahko od nje odstopi brez obrazložitve in brez drugih stroškov, razen tistih, ki jih določa zakon, v roku:
    • a. 14 dni od dneva, o katerem govori 3. točka (v nadaljevanju tudi "Zakonska pravica do odstopa");
    • b. od 15. do 30. dne od datuma iz naslednje 3. točke (v nadaljevanju tudi "razširjena pravica do odstopa") - ob upoštevanju naslednje 11. točke. 
 • Zgoraj navedeno ne velja za Prodajno pogodbo, katere predmet je „personaliziran” Izdelek, izdelan po naročilu za Strankine individualne potrebe. Izvajanje katere koli od zgoraj navedenih pravic ne vpliva na druge Prodajne pogodbe, zlasti v obsegu, v katerem:

   • a. so bile sklenjene skupaj s Prodajno pogodbo, ki jo vključuje izjava o odstopu, ker je Stranka hkrati oddala več naročil, ali
   • b.Prodajalec je sklenitev ali vsebino pogodbe, ki jo vključuje izjava o odstopu od druge Prodajne pogodbe, pogojeval zaradi neposrednega razmerja med Izdelki.

     

  Za izpolnitev roka se šteje, kadar Stranka Prodajalcu predloži izjavo o odstopu pred iztekom roka. Stranka lahko predloži kakršnokoli nedvoumno izjavo, s katero obvešča o odstopu od Prodajne pogodbe. Izjavo o odstopu od Prodajne pogodbe je mogoče predložiti, na primer:
    • a. pisno na naslednji naslov: MODIVO S.A., ul. Nowy Kisielin Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Poljska; 
    • b. v elektronski obliki po elektronski pošti na naslov: info@modivo.si;
    • c. z uporabo obrazca za odstop, ki je priložen kot Priloga 1 k tem Splošnim pogojem.
   1. Potrošnik lahko uporabi vzorec obrazca za odstop od pogodbe, vendar to ni obvezno.
   2. Obdobje za odstop od prodajne pogodbe začne teči od datuma, ko Izdelek prevzame Potrošnik ali tretja oseba, ki jo on določi, ki ni dostavljavec, in v primeru Prodajne pogodbe, ki:
    • a. zajema več Izdelkov, ki so dobavljeni ločeno, v serijah ali delih - od prevzema zadnjega Izdelka, serije ali dela dobave, ali
    • b. zajema redno dostavo Izdelkov za določeno obdobje - od prevzema prvega od Izdelkov;
   3. V primeru odstopa od pogodbe na daljavo se pogodba šteje za razveljavljeno.
   4. Prodajalec je dolžan najkasneje v roku 14 dni od prejema Potrošnikove izjave o odstopu od pogodbe Potrošniku vrniti vsa plačila, ki jih je prejel, vključno s stroški dostave Izdelka (razen dodatnih stroškov, ki izhajajo iz načina dostave, ki ga je Stranka izbrala razen najcenejšega standardnega načina dostave, ki je na voljo v Spletni trgovini).
   5. Če Stranka uveljavi zakonsko določeno pravico do odstopa od Prodajne pogodbe, Prodajalec vrne plačila, ki jih je prejela Stranka z enakim načinom plačila, kot ga je uporabil, razen v primeru, ko se Stranka izrecno strinja z drugačnim načinom vračila, ki zanjo ne vključuje stroškov. Če plačila ni mogoče povrniti z istim načinom plačila, kot ga uporablja Stranka, ker Prodajalec ne podpira več določenega načina plačila, bo Prodajalec vrnil kupnino s plačilnim sredstvom, ki se bo najbolje ujemalo z lastnostmi načina plačila, ki ga je Potrošnik uporabil. V primeru, da Stranka uveljavi razširjeno pravico do odstopa od Prodajne pogodbe, lahko Prodajalec vrne plačilo s plačilnim sredstvom, ki ga določi Prodajalec. Če Prodajalec ni ponudil da sam prevzame Potrošnikov Izdelek, lahko le ta zadrži povračilo plačil, prejetih od Potrošnika, dokler izdelek ni vrnjen ali Potrošnik ni predložil dokazila o njegovi vrnitvi, odvisno od tega, kateri dogodek se nastopi prvi. Če je potrebno plačilo vrniti na Potrošnikov bančni račun, bo Prodajalec vrnil plačilo na bančni račun, ki ga je navedel Potrošnik (npr. v obrazcu za odpoved). V primeru, da Potrošnik ne navede bančnega računa, na katerega naj bi bilo plačilo vrnjeno, Prodajalec plačilo vrne na bančni račun, s katerega je Potrošnik opravil plačilo v skladu s Prodajno pogodbo, od katere je odstopil.
   6. Potrošnik je dolžan takoj, najpozneje pa v roku 14 dni od datuma, ko je odstopil od Prodajne pogodbe, Izdelek vrniti Prodajalcu ali ga predati osebi, ki jo Prodajalec pooblasti za prevzem, razen v primeru v katerem Prodajalec sam ponudi, da prevzame Izdelek. Za izpolnitev roka je dovolj, da Izdelek Stranka odda pred njegovim iztekom. Stranka lahko Izdelek vrne na naslednji naslov: MODIVO.si / MODIVO S.A., GLS HUB Ljubljana, Cesta v Prod 84, 1129 Ljubljana. Izdelku naj bo priloženo dokazilo o nakupu ali natisnjeno elektronsko potrdilo o nakupu.
   7. ČePotrošnik uveljavi zakonsko pravico do odstopa od Prodajne pogodbe, je Potrošnik odgovoren za zmanjšanje vrednosti Izdelka zaradi njegove uporabe na način, ki presega tisto, kar veljaza določitev naravnihznačilnosti in delovanjaIzdelka. Odgovornost Potrošnika lahko vključuje nezmožnost vrnitve Izdelka v prodajo,kot Izdelkas polno vrednostjo, stroške ponovne namestitve oznak in varnostnih elementov na Izdelek ter stroške obnove Izdelka v stanje, ki omogoča njegovo ponovno prodajo v Spletni trgovini, vključno s stroškistrokovnegapreizkušanja Izdelkain odstranjevanja napak, ugotovljenih s takšnim pregledom (v obsegu, v katerem so te napake posledica uporabe izdelka s strani Potrošnika na način, ki presega tisto, kar veljaza določitev njegovihnaravnih, lastnosti in delovanja).
   8. Podaljšana pravica do odstopa od Prodajne pogodbe je odobrena Potrošniku samo v zvezi s popolnimi, nepoškodovanimi in neuporabljenimi Izdelki z vsemi oznakami in zaščitnimi elementi, ki so bili na Izdelku nameščeni v času, ko ga je Potrošnik ali tretja oseba, ki jo je navedel prejel/-a. Potrošnik izgubi razširjeno pravico do odstopa od Prodajne pogodbe, če se izdelek uporablja na način, ki presega tisto, kar je potrebno za določitev njegovih naravnih, značilnosti in delovanja.
   9. Stranka krije samo svoje neposredne stroške vračila Izdelka. Prodajalec lahko v okviru promocijske kampanje Potrošniku ponudi, da Prodajalec osebno prevzame vrnjen Izdelek od Potrošnika.
   10. Ob upoštevanju zgornjega 9. odstavka, tj. pravice do odstopa od sklenjene Prodajne pogodbe na daljavo iz 1.a ali b odstavka zgoraj, Potrošnik ni upravičen v primerih, določenih v določbah Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov, zlasti v zvezi z pogodbami: (1) za opravljanje storitev, če je Prodajalec storitev v celoti opravil z izrecnim soglasjem Potrošnika, ki je bil pred potrditvijo obveščen, da če Prodajalec izvede storitev, bo izgubil pravico do odstopa od pogodbe; (2) pri katerem je predmet storitve »personaliziran« (prilagojen) Izdelek, izdelan po potrošnikovi specifikaciji in je namenjen njegovim individualnim potrebam; (3) pri katerem je predmet storitve Izdelek, dobavljen v zaprti embalaži, ki ga po odprtju paketa zaradi varovanja zdravja ali higiene ni mogoče vrniti in je bil paket odprt po dostavi; (4) v kateri so predmet storitve Izdelki, ki po dostavi zaradi svoje narave ostanejo neločljivo povezani z drugimi stvarmi.
   11. Prodajalec lahko v okviru začasne promocijske akcije Potrošniku podeli pravico do odstopa od Prodajne pogodbe v določenem roku v primerih iz odstavka 1.b odstavka ali 11. odstavka zgoraj.
  • IX. LICENCA
   1. Izključne pravice do Vsebine, ki jo prodaja / objavlja kot del Spletne trgovine Prodajalec ali njegovi izvajalci, zlasti v primeru avtorskih pravic, ime Spletne trgovine (blagovna znamka), njeni grafični elementi, programska oprema (vključno z Aplikacijo) in pravice na področju baz podatkov so zakonsko zaščitene in so last Prodajalca ali subjektov, s katerimi je Prodajalec sklenil ustrezne pogodbene dogovore. Stranka je upravičena do uporabe zgoraj navedene Vsebine, vključno z Aplikacijo, brezplačno, in za uporabo Vsebine, objavljene v skladu z zakonodajo razširjene s strani drugih Strank, kot del Spletne trgovine, vendar le za osebno uporabo in samo v skladu s pravilno uporabo Spletne trgovine, po celem svetu. Uporaba Vsebine, vključno z Aplikacijo, v drugačnem obsegu je dovoljena le na podlagi izrecnega predhodnega soglasja pooblaščenega subjekta v pisni obliki, v nasprotnem primeru je soglasje nično.
   2. Stranka z namestitvijo katere koli vsebine v Spletno trgovino (tudi v Aplikaciji), zlasti grafike, komentarjev, mnenj ali izjav v Uporabniškem računu ali v drugem mestu v Spletni trgovini, Prodajalcu podeli izključno brezplačno licenco za uporabo, snemanje, spreminjanje, odstranjevanje, dopolnjevanje, javno izvajanje, javno prikazovanje, razmnoževanje in razširjanje (zlasti na internetu) teh Vsebin po celem svetu. Ta pravica vključuje pravice do podlicence v obsegu, upravičenem z izvajanjem Prodajne pogodbe ali pogodbe o storitvah (vključno z delovanjem in razvojem Spletne trgovine), pa tudi dovoljenje za samostojno izvajanje ali preko tretjih oseb, subsidiarnih pravic na področju razvoja, prilagajanja, spreminjanja in prevajanja v razumevanju Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Če Stanka ni upravičena do prenosa licenc iz tega 2. odstavka se le ta zaveže, da bo za Prodajalca pridobila ustrezne licence.
   3. Ne glede na zgornje določbe za Aplikacijo veljajo lastniške pravice Prodajalca. Po namestitvi Aplikacije na Strankino mobilno napravo Prodajalec Stranki podeli neizključno licenco za uporabo Aplikacije, vključno z reprodukcijo Aplikacije vendar samo v povezavi z njenim prenosom na mobilno napravo ter namestitvijo in zagonom aplikacije na Strankini mobilni napravi. Stranka lahko Aplikacijo namesti na poljubno število svojih mobilnih naprav, vendar sme na eno mobilno napravo namestiti samo en izvod aplikacije.
   4. Stranka ni upravičena zlasti do prevajanja, prilagajanja, spreminjanja postavitve ali kakršnih koli drugih sprememb Aplikacije, vključno z njeno izvorno kodo, razen v primerih, ko to dovoljuje zakon. Stranka nima pravice uporabljati Aplikacije v komercialne namene.
  • X. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
   1. Osebne podatke Stranke obdeluje Prodajalec kot upravljavec osebnih podatkov.
   2. Posredovanje osebnih podatkov s Strankine strani je prostovoljno, vendar potrebno za ustvarjanje Uporabniškega računa, uporabo nekaterih elektronskih storitev ali sklenitev Prodajne pogodbe.
   3. Podrobne informacije o varstvu osebnih podatkov so na voljo v Spletni trgovini, v zavihku "Politika zasebnosti".
  • Xa. PREPREČEVANJE NEZAKONITE VSEBINE
   1. V naši Spletni trgovini so na voljo storitve, ki ustrezajo opredelitvam posrednih storitev iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 - Zakon o digitalnih storitvah (Digital Services Act, DSA).  
    Takšne storitve so: 

    • a. mnenjafunkcija, ki omogoča objavo mnenj o izdelkih;
   2. Da bi našim Strankam zagotovili popolnoma varno uporabo naše Spletne trgovine, si po najboljših močeh prizadevamo odstraniti nezakonito vsebino iz zgoraj navedenih storitev takoj, ko jo opazimo in preverimo. Ta pravila veljajo tudi za naše Stranke. Zato pri uporabi naše Spletne trgovine ne prenašajte in objavljajte nezakonite vsebine. 
   3. Nezakonita vsebina so informacije, ki same po sebi ali s sklicevanjem na določeno dejanje niso v skladu s splošno veljavno zakonodajo ali Pogoji. Nezakonita vsebina je lahko zlasti: 
    • a. vsebina, ki krši avtorske pravice; 
    • b. vsebina, ki je diskriminatorna, žaljiva, vulgarna, sovražna ali kako drugače žaljiva za osebne interese 
    • c. predstavitve Izdelkov in informacij o njih, ki niso v skladu s posebnimi zakonskimi zahtevami ali kršijo pravice drugih. 
   4. Stranka lahko objavi ocene izdelkov, če je  izdelek, ki ga ocenjuje, dejansko kupila in preizkusila. Poleg tega si pridržujemo pravico, da zavrnemo objavo mnenj, ki:  
    • a. so zavajajoča 
    • b. so bila napisana v zameno za plačilo 
    • c. vsebujejo oglaševalsko ali trženjsko vsebino ali se nanašajo na tako imenovano plasiranje izdelkov 
    • d. vsebujejo povezave do spletnih strani 
    • e. kršijo osebnostne pravice ali pravila družabnega občevanja;   
    • f. vsebujejo osebne ali druge občutljive podatke;   
    • g. se ne nanašajo na izdelek 
    • h. vsebujejo Vsebino, ki je vulgarna ali se običajno šteje za žaljivo, pri čemer se Vsebina mnenja samodejno preveri za določene besede, ki se običajno štejejo za vulgarne ali žaljive. 
   5. Za nezakonito vsebino lahko izvemo sami, informacije o njenem obstoju pa lahko prejmemo tudi od katere koli osebe ali subjekta, vključno z zaupanja vrednimi prijavitelji, katerih prijave vedno obravnavamo prednostno. 
   6. Ne izvajamo predhodnega in samodejnega prepoznavanja in preverjanja nezakonite vsebine. Odločitve o njih sprejemamo, ko nas o njihovem obstoju obvestijo osebe, ki so za to usposobljene. 
   7. Če v naši storitvi Stranka opazi nezakonito vsebino, nam jo lahko prijavi. To lahko stori prek obrazca, ki je na voljo na strani Spletne trgovine pod zavihkom za nezakonito vsebino in izberi možnost za prijavo nezakonite vsebine. 
   8. Takoj ko bomo izvedeli za obstoj nezakonite vsebine, jo bomo odstranili ali preprečili dostop do nje. 
   9. Če nam prejemnik naše storitve posreduje informacije o nezakoniti ali neskladni vsebini, lahko 
    • a. omejimo vidnost določenih informacij, vključno z njihovim odstranjevanjem, preprečevanjem dostopa do njih, deponiranjem;   
    • b. začasno ustavimo, prekinemo ali drugo omejimo plačila; 
    • c. v celoti ali delno prekinemo ali ukinemo storitev;   
    • d. začasno ustavimo Račun ali prekinemo pogodbe o zagotavljanju elektronskih storitev v zvezi z Računom.
   10. Odločitev skupaj z utemeljitvijo ki je posledica prijave dane vsebine, , bo poslana na e-naslov prijavitelja in zainteresiranega prejemnika storitve. 
   11. Pri svojem delovanju vedno spoštujemo temeljne pravice prejemnikov naših storitev ter pravico do svobode izražanja in obveščanja. Zainteresiranim prejemnikom določene storitve zagotovimo utemeljitev, zakaj smo uporabili omejitve. 
   12. Če ste prejemnik določene storitve, prijavite nezakonito vsebino in se ne strinjate z našo odločitvijo ali njeno utemeljitvijo glede nezakonite vsebine ali vsebine, kot je navedeno v točki 8 ali 9, imate pravico do pritožbe v šestih mesecih po tem, ko vas o tem obvestimo. Na vašo pritožbo se bomo odzvali v najkrajšem možnem času in pojasnili vaše ugovore. Pritožbo lahko vložite elektronsko prek obrazca, ki je na voljo na spletni strani in izberete možnost za vložitev pritožbe. Kontaktni obrazec je na voljo na spletni strani Spletne trgovine pod zavihkom za nezakonito vsebino. 
   13. Če je pritožba ali prijava neutemeljena, bomo o tem obvestili osebo, ki jo je prijavila. Če pa se pritožba ali prijava kljub opozorilu, poslanemu prijavitelju, ponovi, imamo pravico za 12 mesecev začasno ustaviti obdelavo pritožb, ki jih je poslal prijavitelj. 
   14. Zakon nas zavezuje, da v primeru, ko prejmemo odredbo pooblaščenega sodnega ali upravnega organa, izvedemo v njej navedene ukrepe ali zagotovimo navedene informacije. Če ti ukrepi zadevajo vas ali vsebino, ki ste jo posredovali, vas bomo o prejemu takšne odredbe obvestili v roku, ki je v njej določen, če pa takšen rok ni določen, najpozneje v trenutku, ko bomo sprejeli zadevne ukrepe. 
   15. Dodatne informacije so na voljo na strani Spletne trgovine v razdelku o nezakoniti vsebini. 
  • XI. ODPOVED POGODBE O ZAGOTAVLJANJU STORITEV IN SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV
   1. Prodajalec lahko kadar koli prekine pogodbo o izvajanju storitev ali katero koli licenčno pogodbo, podeljeno v skladu s točko IX Splošnih pogojev s Stranko, z enomesečnim odpovednim rokom iz pomembnih razlogov, razumljenih kot (v sledečih taksativno naštetih primerih):
    • a. sprememba zakonskih določb, ki urejajo izvajanje elektronskih storitev s strani Prodajalca, ki vplivajo na medsebojne pravice in obveznosti, določene v pogodbi, sklenjeni med Kupcem in Prodajalcem, ali sprememba razlage zgornjih zakonskih določb zaradi sodb sodišč, odločb, priporočil ali priporočil, pristojnih za določeno področje uradov ali organe;
    • b. sprememba načina opravljanja storitev, ki jo povzročijo izključno tehnični ali tehnološki razlogi (zlasti posodobitev tehničnih zahtev, določenih v teh pogojih);
    • c. sprememba obsega ali opravljanja storitev, za katere se uporabljajo določbe pravil, z uvedbo novih, spreminjanjem ali umikom Prodajalca obstoječih funkcij ali storitev, ki jih urejajo predpisi.
   2. Ne glede na vsebino 1. točke, ob upoštevanju posebne skrbi Prodajalca za zaščito Strankinih osebnih podatkov in njihovo obdelavo v ustreznem času, lahko Prodajalec takoj prekine Pogodbo o izvajanju storitve v primeru nedejavnosti Stranke v Spletni trgovini za najmanj tri leta neprekinjeno.
   3. Prodajalec izjavo v obsegu, določenem v točkah 1. in 2. zgoraj pošlje na e-poštni naslov, ki ga je Stranka navedla pri ustvarjanju Uporabniškega računa ali pri oddaji Naročila, v primeru, ko Prodajalec nima e-poštnega naslova Stranke – lahko pošlje izjavo kot del obvestil v Aplikaciji.
   4. Prodajalec lahko Stranki odpove Pogodbo zagotavljanju storitev ali katero koli drugo licenčno pogodbo, podeljeno v skladu s členom IX pravil, s sedemdnevnim odpovednim rokom in/ali odpove nadaljnjo pravico do uporabe Spletne trgovine (vključno prek aplikacije) in oddaje Naročil, lahko pa tudi omeji njen dostop do dela ali celotne vsebine iz pomembnih razlogov, torej v primeru hude kršitve teh pravil s strani Stranke, v primerih, ko stranka (krši določbe II. člena, točke 7 a, c, d, e, h, i, j Splošnih pogojev.
   5. Iz pomembnih razlogov, torej v primeru hude kršitve teh pravil s strani Stranke, v primeru, da je Stranka kršila določbe 7. f ali g točke II. člena Splošnih pogojev (zaprti katalog), Prodajalec, da bi se izognil nadaljnji škodi, ne sme sprejeti kupčeve ponudbe v okviru določenih načinov plačila ali dostave. Ta določba velja ne glede na to, s katerimi podatki se je Stranka identificirala in katere podatke posreduje pri oddaji naročila, zlasti v primeru, kadar stranka krši določbe 7. a točke II. člena Splošnih pogojev.
   6. V primeru oddaje drugega Naročila pri izbiri določenega načina plačila ali dostave s strani Stranke, za katero je bila ugotovljena kršitev 5. točke določbe zgoraj, bo Prodajalec stopil s Stranko v stik, tako da bo na e-poštni naslov, ki ga je Stranka navedla, poslal sporočilo v zvezi s hudim kršenjem predpisov s strani Stranke in nesprejetjem ponudbe z uporabo določenega načina plačila ali dostave, pri čemer bo navedel alternativne načine plačila ali dostave. Določbe IV. člena 5. točke se ustrezno uporabijo.
   7. Stranka, proti kateri so bile uporabljene določbe točk 4. ali 5. zgoraj lahko uporablja Spletno trgovino in uporablja določene načine plačila ali dostave po predhodnem kontaktu s Prodajalcem (preko Kontaktnega Centra) in pridobitvi soglasja Prodajalca za nadaljnjo uporabo Spletne trgovine ali uporabo določenega načina plačila ali dostave.
   8. Splošni pogoji in priloge k tem pogojem predstavljajo Prodajno pogodbo v smislu 435. člena Obligacijskega zakonika.
   9. Prodajalec lahko te Splošne pogoje (z izjemo XII člena pravil, ki velja za kupce, ki niso Potrošniki in se lahko kadar koli spremenijo na podlagi splošno veljavne zakonodaje) spremeni v primeru vsaj enega od naslednjih pomembnih razlogov:
    • a. sprememba zakonskih določb, ki prodajalca urejajo prodajo Izdelkov ali opravljanje storitev z elektronskimi sredstvi, kar vpliva na medsebojne pravice in obveznosti, določene v pogodbi, sklenjeni med Kupcem in prodajalcem, ali sprememba razlage zgornjih zakonskih določb zaradi sodb sodišč, odločb, priporočil ali priporočil ustreznih organov ali organi;
    • b. sprememba načina opravljanja storitev, ki jo povzročijo izključno tehnični ali tehnološki razlogi (zlasti posodobitev tehničnih zahtev, določenih v teh uredbah);
    • c. spreminjanje obsega ali načina opravljanja storitev, za katere se uporabljajo določbe Splošnih pogojev, z uvedbo novih, spreminjanjem ali preklicem obstoječih funkcij ali storitev, ki jih urejajo Splošni pogoji, s strani Prodajalca.
   10. V primeru sprememb Splošnih pogojev bo Prodajalec zagotovil prečiščeno besedilo Splošnih pogojev z objavo v Spletni trgovini in z elektronskim sporočilom, poslanim na e-poštni naslov, ki ga je Stranka navedla ob sklenitvi Pogodbe o izvajanju storitev, kar pogodbeni stranki priznavata, kot ustrezen način posredovanja informacij o spremembi Splošnih pogojev po elektronski pošti, da se lahko Stranka seznani z njihovo vsebino. V primeru, ko Prodajalec nima Strankinega e-poštnega naslova - bo sporočilo o spremembi Pravilnika Stranki poslano v okviru obvestil v Aplikaciji.
   11. Sprememba pravilnika začne veljati po 14 dneh od datuma o objavi informacije o spremembi. V primeru Strank, ki so sklenile Pogodbo o izvajanju storitev, torej imajo Uporabniški račun, imajo pravico odpovedati Pogodbo o izvajanju storitev v 14 dneh od datuma prejema obvestila o spremembi Splošnih pogojev. Sprememba Splošnih pogojev ne vpliva na Prodajne pogodbe, ki sta jih Stranka in Prodajalec sklenila pred spremembo Splošnih pogojev.
  • XII. DOLOČBE GLEDE STRANK, KI NISO POTROŠNIKI
   1. Ta točka XII pravil velja samo za stranke, ki niso potrošniki.
   2. Prodajalec ima pravico, da v 14 dneh po sklenitvi odstopi od Prodajne pogodbe, sklenjene s Stranko, ki ni Potrošnik. V tem primeru lahko odstop od Prodajne pogodbe nastopi brez obrazložitve, kar ne daje Stranki, ki ni Potrošnik pravice do ugovora.
   3. V primeru Strank, ki niso Potrošniki, ima Prodajalec pravico omejiti razpoložljive načine plačila, vključno z zahtevo predplačila v celoti ali delno, ne glede na način plačila, ki ga je izbrala Stranka, in dejstvo, da je sklenila Prodajno pogodbo.
   4. Ko prodajalec Izdelek preda dostavljavcu, se koristi in bremena, povezana z Izdelkom, ter nevarnost nenamerne izgube ali poškodbe Izdelka prenesejo na Stranko, ki ni potrošnik. V takem primeru Prodajalec ne odgovarja za kakršno koli izgubo, napako ali škodo na Izdelku, ki nastane po sprejemu v dostavo do trenutka dostave Stranki, prav tako velja tudi za zamudo pri dostavi Naročila.
   5. V skladu s 466. členom Obligacijskega zakonika, je izključena odgovornost Prodajalca na podlagi odgovornosti za stvarne napake na Izdelku za Stranko ki ni potrošnik.
   6. V primeru Strank, ki niso potrošniki, lahko Prodajalec takoj odpove Pogodbo o storitvah ali katero koli licenčno pogodbo, sklenjeno na podlagi Splošnih pogojev, brez navedbe razlogov, tako da Stranki pošlje ustrezno izjavo v kakršni koli obliki.
   7. Niti Prodajalec niti njegovi zaposleni, pooblaščeni zastopniki in pooblaščenci ne odgovarjajo Stranki, njenim podizvajalcem, zaposlenim, pooblaščenim zastopnikom in/ali pooblaščencem za kakršno koli škodo, vključno z izgubo dobička, razen če so škodo sami povzročili namerno.
   8. V vsakem primeru določitve odgovornosti Prodajalca, njegovih zaposlenih, pooblaščenih zastopnikov in/ali pooblaščencev je odgovornost do Stranke, ki ni potrošnik, ne glede na njegovo pravno podlago, omejena - kot del posamezne terjatve, ali kot tudi za vse terjatve v skupaj - do zneska plačane cene in stroškov dostave po zadnji Prodajni pogodbi, vendar največ do zneska 250 EUR.
   9. Morebitni spori med Prodajalcem in Stranko, ki ni Potrošnik, se predložijo sodišču, ki je pristojno glede na sedež prodajalca.
   10. Kar zadeva Stranke, ki niso Potrošniki, lahko Prodajalec kadar koli spremeni Splošne pogoje na podlagi splošno veljavne zakonodaje.
   11. Točka XII. Splošnih pogojev, razen točke XII.5, ne velja za Stranke, ki so fizične osebe, ki opravljajo poslovno dejavnosti in sklenejo Prodajno pogodbo s Prodajalcem, Pogodbo o izvajanju storitev ali katero koli licenčno pogodbo, sklenjeno na podlagi pravil, ki so neposredno povezane z njihovim ekonomskim poslovanjem, kadar vsebina določene pogodbe kaže, da to za Stranko posel ni poslovne narave, kar izhaja predvsem iz predmeta njene poslovne dejavnosti, določenega na podlagi določb v centralnem registru in informacij o gospodarski dejavnosti. Te Stranke imajo tudi pravico do odstopa od pogodbe pod pogoji, določenimi v VIII. Točki Splošnih pogojev.
  • XIII. KONČNE DOLOČBE
    1. Splošni pogoji veljajo od dne 04.04.2024.
    2. Pogodbe, ki jih sklene Prodajalec, so sklenjene v slovenskem jeziku.
    3. Utrditev, zaščita in razkritje bistvenih določb v Pogodbi o opravljanju storitev z elektronskimi sredstvi poteka s pošiljanjem e-pošte na e-poštni naslov, ki ga je navedla Stranka.
    4. Utrditev, varovanje, razkritje in potrditev Stranke bistvenih določb Prodajne pogodbe poteka tako, da se Stranki pošlje e-poštno sporočilo s potrditvijo oddaje Naročila (trajni medij). Vsebina Prodajne pogodbe je dodatno shranjena in zavarovana v informacijskem sistemu Spletne trgovine. Po sklenitvi Prodajne pogodbe Prodajalec Stranki predloži dokazilo o nakupu v elektronski obliki ali pošlje skupaj s pošiljko, ki vsebuje Izdelek. Pošiljki je lahko priložena tudi specifikacija Naročila. V primeru, da Stranka zahteva račun za namene DDV, se Stranka strinja, da bo ustrezen račun poslan na njen e-poštni naslov. Prodajalec lahko pred prenosom potrdila o nakupu ali računa za namene DDV uvede tehnične metode za preverjanje pristnosti Stranke.
    5. Prodajalec po dostavi naročenih Izdelkov Kupcu pošlje račun v pdf formatu na e-naslov Kupca. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo Naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov Prodajalec ne upošteva. Kupec je dolžan račun v elektronski obliki shraniti, saj lahko kasneje služi kot garancijski list. Račun Prodajalec pošilja v elektronski obliki zato, ker tako prispeva k ohranjanju okolja. Račun ustreza vsem, z zakonom določenim zahtevam in je vsebinsko v skladu z 81. do 84. členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1. Vklopi razum zahtevaj račun.
    6. Prodajalec zagotavlja tehnične in organizacijske ukrepe, ki ustrezajo stopnji ogroženosti varnosti funkcionalnosti ali storitev, ki se zagotavljajo na podlagi sporazuma o izvajanju storitev. Uporaba elektronskih storitev je povezana s tipičnimi grožnjami, povezanimi s prenosom podatkov preko spleta, kot je njihovo razširjanje, izguba ali dostop nepooblaščenih oseb.
    7. Vsebina Splošnih pogojev je strankam na voljo brezplačno na naslednjem URL-ju https://www.modivo.si/b/splosni-pogoji in v Aplikaciji, kjer si jo Stranka lahko kadarkoli ogleda in natisne.
    8. Prodajalec obvešča, da je uporaba Spletne trgovine prek spletnega brskalnika ali Aplikacije, vključno z oddajo Naročila, lahko povezana s potrebo po internetni povezavi (pristojbina za prenos podatkov) ali stroški povezave, v skladu s tarifnim paketom ponudnika storitev, ki ga uporablja Stranka. 
    9. V zadevah, ki jih ti Splošni pogoji ne urejajo, se uporabljajo splošno veljavne določbe slovenske zakonodaje, zlasti: Obligacijski zakonik, Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o varstvu osebnih podatkov ter Zakon o elektronskih komunikacijah.
    10. Če se katera koli določba teh Splošnih pogojev ali katero koli določilo Pogodbe razglasi za nično in neveljavno s pravnomočnim sklepom ustreznega organa, ostanejo preostale določbe v veljavi, ne da bi nanje vplivala omenjena neveljavnost.
    11. Uporabo Spletne strani in Aplikacije, te Splošne pogoje ter Prodajna pogodba ureja slovenska zakonodaja. V kolikor veljavna in pripadajoča zakonodaja Stranki priznava pravice, ki so v nasprotju ali ugodnejše za Stranko, v tem delu veljajo zakonske določbe.
    12. Prodajalec si prizadeva zagotoviti, da so Cene, prikazane na Spletni strani pravilne, vendar ne izključuje možnosti, da pride do napake. Če Prodajalec odkrije napako v Ceni katerih koli Izdelkov, za katere Stranka odda Naročilo, bo Kontaktni center Stranko v najkrajšem možnem času kontaktiral, pojasnil napako, predstavil pravilno Ceno, in Stranki zagotovil možnost, da svoje Naročilo potrdi ali od njega odstopi. Če Prodajalec ne more stopiti v stik s Stranko, Naročilo ne bo obdelano, smatralo se bo za odpovedano in vsi plačani zneski bodo Stranki v celoti povrnjeni.
    13. Prodajalec ne odgovarja za nobeno neskladnost ali zamudo v skladu s katerimi koli obveznostmi, ki jih prevzemamo na podlagi Pogodbe, če so jih povzročili dogodki, ki so izven njegovega razumnega nadzora ("Višja sila").
    14. Višja sila vključuje vsako dejanje, dogodek, neizvajanje, opustitev ali nesrečo, ki je izven Prodajalčevega razumnega nadzora, med drugim vključno z naslednjim:
     • a. stavka, začasen razpust delavcev ali druge oblike protesta,
     • b. Državljanski nemiri, vstaja, invazija, teroristični napad ali grožnja terorizma, vojna (razglašena ali ne) ali grožnja ali priprava na vojno,
     • c. požar, eksplozija, vihar, poplava, potres, zrušitev, epidemija ali katera koli druga naravna nesreča,
     • d. nezmožnost uporabe vlakov, ladij, letal, motoriziranega prevoza ali drugih prevoznih, sredstev, javnih ali zasebnih,
     • e. nezmožnost uporabe javnih ali zasebnih telekomunikacijskih sistemov,
     • f. akti, odloki, zakonodaja, predpisi ali omejitve katere koli vlade ali javnega organa,
     • g. stavka, okvara ali nesreča v pomorskem ali rečnem prevozu, poštnem prometu ali kateri koli drugi vrsti transporta.


     Prodajalčeve obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe, so začasno zaustavljene za obdobje, v katerem je višja sila še v veljavi, zato pride do podaljšanja roka, v katerem mora Prodajalec te obveznosti izpolniti, in sicer v takšnem obsegu časa, ki je enak času, v katerem je trajala višja sila. Prodajalec bo zagotovil vse razumne vire za odpravo okoliščin višje sile, da najde rešitev, ki omogoča izpolnitev obveznosti na podlagi Pogodbe, kljub okoliščinam višje sile.


   Prejšnji veljaven do:
   2024-04-03
   2023-01-25
   2022-07-04


     POMEMBNO! - Prosimo, bodite previdni pri pošiljanju Izdelka, da ne boste pomotoma poslali drugih predmetov skupaj z vrnjenim izdelkom, ki ga želite vrniti


     VZOREC OBRAZCA ZA ODSTOP OD PRODAJNE POGODBE

     (Ta obrazec je treba izpolniti in vrniti le če bi želeli odstopiti od Prodajne pogodbe )

     Naslov:

     MODIVO S.A. / MODIVO.SI

     ul. Nowy Kisielin - Nowa 9,

     66-002 Zielona Góra, Poljska,


     Jaz (*) obveščam (*) o mojem odstopu od prodajne pogodbe naslednjih izdelkov (*)

     Datum sklenitve pogodbe(*)/prejema(*)

     Številka naročila (neobvezno)

     Ime in priimek Stranke

     Naslov Stranke

     Podpis Stranke (samo v primeru, da obrazec poslan v papirni obliki)

     Datum

    (*) Po potrebi črtajte